drive

DRIVE-konseptets bakgrunn
 • Et ønske om å hjelpe de unge sårbare med mange risikofaktorer, som ikke har det bra.
 • Forebygge trafikkulykker, kriminalitet og barn og ungdoms problemutvikling og psykiske plager.
 • Øke livskvalitet og beskyttelsesfaktorer til de unge som er i faresonen for å skade seg selv, andre eller samfunnet.
 • Redusere risikofaktorer for utsatte grupper og risikoutsatt ungdom.

Han var en pøbelunge. «Jeg hatet skolen. Dette prosjektet har betydd alt for meg.»

DRIVE-konseptet

VISJON: Gjøre en positiv endring i livet for de unge som trenger det aller mest

VERDIER: Find your drive! Stronger together!

OPPDRAG: DRIVE skal forebygge trafikkulykker, kriminalitet og barn og ungdoms problemutvikling, gjennom å være en leverandør av beskyttelsesfaktorer til de unge sårbare med flere risikofaktorer.

Dette skal gjøres gjennom samarbeid med lokalsamfunn og DRIVE-medarbeidere som gjennomfører tilpassete aktiviteter med formål å styrke de unges teamfølelse, mestringsfølelse og fremtidshåp.

THE DRIVE WAY: Profesjonell, Ekte, Inspirerende, Samlende («PEIS»)

AKTIVITETER: Se under.

Kort om DRIVE

DRIVE er en motivasjonsbevegelse og et bærekraftig forebyggingskonsept med fritidsaktiviteter, samlinger og samtaler som hjelper sårbare og risikoutsatt barn og ungdom til positiv drive, mestring, klokskap, selvregulering og ikke minst å få en venn.

En positiv drive er en svært viktig beskyttelsesfaktor. Derfor jobber Drive med å finne den drivkraft og det pågangsmot som er i hver enkelt «risikoungdom» slik at de kan ta ut sitt potensial og se sine muligheter.

DRIVE hjelper de unge ekstra sårbare til å føle seg bedre og forsterker deres sosiale ferdigheter. Drive har etablert solide rutiner for rapportering og har god dokumentasjon på effekten av arbeidet. DRIVE bidrar til kriminalitetsforebygging gjennom å gi ungdom som har falt ut, et innhold i livet som kan redusere sannsynligheten for kriminalitet og rusmisbruk (Reasmussen & Strøm, 2013).

Målgruppen for DRIVE er unge ekstra sårbare som av ulike grunner er i høyrisikosonen for å skade seg selv og andre. De unge som deltar i DRIVE kan ha vidt forskjellig bakgrunn og ha atskillige ulike årsaker til at de trenger en tilrettelagt aktivitet. Noen av disse kan kjennetegnes som risikotakere, eller at de har utagerende oppførsel og vanskeligheter på skolen.

Grunnleggeren

DRIVE ble startet i 2009 av Knut Ove Børseth rett etter at han ble Europamester i rallycross. Ungdommer som mistrivdes på skolen oppsøkte han. Da var frøet sådd for å gjøre en forskjell for de ekstra sårbare unge. Han ønsket å inkludere dem og bidra til å gi dem positive aktiviteter i et trygt lag, med rollemodeller og tillitspersoner, der alle ble sett, og der alle ble enda mer «attraktiv». Knut Oves motivasjon var fra dag 1 å styrke «guts», passion, teamfølelse og livsgnist til de unge som ikke har venner, står i fare for å falle utenfor eller er fraværende i organisert fritidsaktivitet. Han ønsket å gi de unge uten en eneste venn mulighet til å få en venn. Han ønsket å skape aktiviteter som utviklet sosiale ferdigheter til de som hadde negativ avvikende atferd.

2021 er DRIVEs «renessanse-år». Da ble navnet endret fra Drive for life til DRIVE. «DRIVE-løftet» ble gjennomført, som bl.a. var en strategi på hvordan nå ut, og nå inn, til flere risikoutsatt barn og ungdom. Det ble laget en langsiktig og helhetlig plan for hvordan forsterke og rendyrke hjelpen til de unge ekstra sårbare. Ambisjonsnivået ble økt: DRIVEs ønskede samfunnsposisjon er å være en av de beste organisasjonene på å gjøre en positiv endring i livet for de unge som trenger det aller mest.

«DRIVE-konseptet» så dagens lys i 2021. Et tydelig, bærekraftig og forebyggende konsept, med flere aktivitetstilbud og en forsterket profil og gjennomføringskraft. Det ble laget en struktur som i dag gjør det mulig for DRIVE å nå ut til mange sårbare unge som har stort behov for ekstra beskyttelsesfaktorer. Det ble laget en plattform som gjør det mulig for DRIVE å bli en verdifull nasjonal merkevare med muligheter for internasjonalisering.

Knut Ove Børseth er daglig leder, eier og grunnlegger av DRIVE. MOT-grunnleggeren Atle Vårvik er konsept- og utviklingsansvarlig og medskaper av DRIVE.

DRIVEs signalprodukt er «Drive for life»

Det hele startet med produktet «Kjør for livet» som etter hvert ble endret til «Drive for life» (DFL). DFL er et fritidstilbud i lokalsamfunnet på kveldstid en gang i uken der klubber og motorsport er et viktig virkemiddel. Dette har vært Drives hovedaktivitet med stor suksess siden 2011, og den forebyggende effekten er dokumentert til å være stor, både som beskyttelsesfaktor for å redusere trafikkulykker, kriminalitet og problemutvikling.

I 2018 lanserte DRIVE «Inspire» som er et inspirerende inkluderingstiltak etter skoletid to timer én dag i uka for elevene på 5. – 7. trinn. Det er i dag et attraktivt tilbud for kommuner, spesielt fordi tiltaket styrker de unge som kommer fra lavinntektsfamilier. Både gruppeinkludering og individuell drive løftes gjennom Inspire-øktene.

I 2021 utvidet DRIVE med flere aktiviteter for å nå ut med hjelp til enda flere unge som trenger det mest. Drives aktiviteter gir mestringsopplevelser til barn og ungdom som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor samfunnet.

Her er oversikt overDRIVE sine aktiviteter (fra 2021/2022/2023):

DRIVE-AKTIVITETER
1. Drive for life-klubb
2. Interesseklubb
3. Inspire-økt
4. Mestringsvenn
5. Ferie-camp
6. Styrkesamling
7. Motivasjons-camp
8. Livsstils-camp

1: Drive for life-klubb

DFL-klubb har fokus på laget og den enkelte ungdommen. Klubben møtes i et fast klubblokale en kveld pr. uke gjennom året og arbeider i hovedsak med temaene trafikksikkerhet, teambygging, sosial kompetanse og livsstil.

Tjenestekjøperne er kommuner og fylkeskommuner. Skole, SLT og andre relevante fagmiljøer rekrutterer ungdommer til et inntaksteam som setter sammen teamet på 5 – 7 ungdommer. Målgruppen er ungdom opp til 24 år, og deltakernes snittalder er 15,5 år (ref. DNV).

I klubben etableres et felles lag som samles rundt gode opplevelser, felles teamregler og interessante aktiviteter som skaper mestring, glede og godt samhold.

2: Interesseklubb

Interesseklubb har samme struktur som Drive for life-klubb. Det er et fritidstilbud i lokalsamfunnet med en klubbkveld en gang i uken der interesse er et viktig virkemiddel. Det handler om å finne den enkeltes interesseglød. Det kan være hest, hund, kunst, teknologi eller annet.

Interesseklubb handler om å styrke de unges mestringsfølelse gjennom interesse. Når flere med samme interesse samles styrkes også positiv tilhørighetsfølelse. Målgruppen er primært barn og ungdom som trenger og ønsker styrket drive, resiliens, mestringsfølelse og selvfølelse, og ekstra kjærlighet, oppmerksomhet og positiv tilknytning.

Interesseklubb gjennomføres i lokalsamfunnet av Drive-medarbeidere.

3: Inspire-økt/Inspire-aktivitet

Inspire-økt er et aktivitetstilbud etter skoletid to timer én dag i uka for elevene på 5. – 7. trinn. Målet med prosjektet er å skape en trygg arena der elevene opplever mestring, glede og samhold. Målgruppen har ikke tilbud om SFO, så Inspire-økt gir også elevene en god mulighet til å bli bedre kjent med sine medelever på skolen. Vi erfarer at mange barn i hovedmål-gruppen, som er barn fra lavinntektsfamilier, ofte er fraværende i organisert fritidsaktivitet. Inspire-økt fremstår derfor som et godt inkluderingstiltak. Tilbudet gis til alle på mellomtrinnet, for å motvirke utenforskap og stigmatisering.

Organisering. Rektor orienterer ansatte på skolen, og vektlegger viktigheten av å rekruttere elever fra hovedmålgruppen. Rektor har i samråd med Drive ansvar for å rekruttere en Inspire-koordinator som blir aktivitetsleder. Inspire-koordinator gjennomfører informasjonsmøte med kontaktlærere ved 5. – 7. trinn, og lærerne får i oppgave å informere og motivere sine elever til deltakelse. Elevene sine foresatte mottar informasjonsskriv, og får en gjennomgang av prosjektet på foreldremøte. Dersom skolen opplever at det mangler deltakelse fra elever i hovedmålgruppen, kontaktes foresatte og blir oppfordret til å melde på sitt barn. Påmelding skjer til kontaktlærer. Elever fra mellomtrinnet kan søke om å bli Inspire-ledere for en periode. Inspire-lederne får delansvar for å tilrettelegge og instruere aktivitetene, samt motivere og inkludere sine medelever.

Hver skole får tilsendt en innholdsrik utstyrspakke med tilhørende hefte som beskriver aktivitetene som er tilpasset ulike elevgrupper.

4: Mestringsvenn

Gjennom denne aktiviteten fungerer en DRIVE-medarbeider som ekstravenn, støttespiller og løfter.

Målgruppen er primært barn og ungdom som trenger og ønsker styrket drive, resiliens, mestringsfølelse og selvfølelse, og ekstra kjærlighet, oppmerksomhet og positiv tilknytning.

Oppdragsgiver er lokalsamfunnet (skole/kommune/næringslivet) eller enkeltpersoner (personen selv, foreldre o.a.)

5. Ferie-camp

Ferie-camp er en inspirerende, samlende og vennskapsstyrkende ferieaktivitet for unge i grunnskolealder. Tilbudet gjennomføres i alle skolens ferieperioder.

I samarbeid med ungdomsrådet i kommunen, idrettslaget eller andre frivillige lag og organisasjoner, gir Drive barn og unge en trygg og god ferieopplevelse.

Aktivitetene krever ingen forkunnskaper og er ikke prestasjonsrettet. Her skapes gode opplevelser gjennom lek, trivsel og fysisk aktivitet.

Ferie-camp er en mulighet for frivillige lag og organisasjoner til å skaffe seg noen dugnadskroner, eller en mulighet for ungdommer til å få seg en feriejobb.

6: Styrkesamling

«Styrkesamling» er en tredagers samling som gjennomføres i lokalsamfunnet av to Drive-medarbeidere. Målgruppen er primært barn og ungdom som trenger og ønsker styrket drive, resiliens, mestringsfølelse og selvfølelse, og ekstra kjærlighet, oppmerksomhet og positiv tilknytning. Oppdragsgiver er lokalsamfunnet (skole/kommune/næringsliv).

7. Motivasjons-camp

Denne aktiviteten har som mål å hjelpe de unge som er arbeidsledige til å komme ut i aktivitet. På et flott sted i Holtålen samles 15-20 arbeidsledige ungdommer åtte uker (mandag – fredag/lørdag) spredt utover ett år. Det vil være digital oppfølging hver uke i ett år.

I samarbeid med NAV.

8. Livsstils-camp

Denne aktiviteten har som mål å inspirere unge overvektige som har store utfordringer på grunn av fedme. På et flott sted i Holtålen samles 15-20 ungdommer 6-7 uker (mandag – søndag) spredt utover ett år, fordelt på 6-7 samlinger, primært lagt til tidspunkter når det er skoleferie slik at den enkelte kan følge undervisning på sin videregående skole (eller annen skole/jobb). Det vil være digital oppfølging hver uke i ett år.

Tilleggsaktiviteter:

 • «DRIVE-foredrag» til ekstra sårbare voksne i kritisk fase i livet (f.eks. for utsatte grupper i NAV-systemet og innsatte i fengsel som snart er ferdig med soning)
 • Menyliste/anbefaling på gode trenere for foreldre  
 • «Digital DRIVE Community» med bl.a. «Møteplassen for originaler (unik/sær)», «Hero-input» og «Panikk-knappen». Dette er en en digital oransje tråd for produkt 1-8, og fungerer som en «sammenbinding» og forsterkning for DRIVEs aktiviteter.

Hvem er «de som trenger det aller mest»?
 • Unge risikotakere i trafikken
 • Unge i risikosonen for å ødelegge eget/andres liv
 • Unge med mange risikofaktorer, sosial mistilpasning, vanskelige oppvekstmiljø, negativ avvikende atferd og som er i startgropa på kriminalitet og rusmisbruk
 • Unge ekstra sårbare som:
  • Ikke har noe
  • Ikke passer inn
  • Ikke har det bra
  • Ikke ser mening i noe
  • Ikke gleder seg til noe
  • Ikke har en eneste venn
  • Ikke har foresatte som er der (på rett måte)
  • De som har flere utfordringer enn gjennomsnittet
  • Står i fare for, eller har havnet i utenforskap
  • Er fraværende i organisert fritidsaktivitet
  • Oppleves som raringer og særinger
  • Kommer fra lavinntektsfamilier
  • Føler seg mislykket og verdiløs
  • Har det ekstra vanskelig
  • Mangler indre trygghet
  • Mangler håp/drømmer
  • Mistrives på skolen
  • Skiller seg ekstra ut
  • Tenker destruktivt
  • Mobber/mobbes
  • Er halvkriminell
  • Har gitt opp

FNs bærekraftsmål

DRIVE ønsker å bevisstgjøre og inspirere til felles innsats for å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

DRIVE vil bidra til bærekraftig utvikling gjennom å fremme myndiggjøring og oppbygging av motstandskraft hos personer i utsatte situasjoner. Det vil bidra til å redusere vold og narkotika-/rusmiddelmisbruk og fremme fredelige og inkluderende samfunn.

Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling.

DRIVE bidrar med verdiskapning i samfunnet

DNV GL har brukt «Social Entrepreneur Measurement Insight» som et måleverktøy i treårsundersøkelsen av DRIVE (Drive for life) som ble ferdig i 2017. Samfunnsnytteanalysen viser sterke resultater ved bruk av DRIVE. Analysen viser at DRIVE er samfunnsøkonomisk lønnsomt . DRIVE har en positiv avkastning og bidrar med en verdiskapning i samfunnet som eller ikke ville ha funnet sted. DRIVE utgjør en besparelse for samfunnet. Den netto økonomiske gevinsten er i snitt 1,8 millioner kroner pr. deltaker i Drive for life (ref. DNV GL 30.05.2017)

87 % av deltakerne i Drive for lifes program, går MINST ETT ÅR LENGRE på skolen

DNV GL-rapporten: For mange av deltakerne vil dette være livsendrende. Verdien for samfunnet i kroner og øre er en ting, men fra måling sentrale indikatorer for hva som er et verdig liv (helse, bolig, økonomi, arbeid, venner/relasjoner) ser vi at Drive for life utgjør en forskjell for den enkelte. Drive for life bidrar til en positiv samfunnseffekt som ellers ikke ville funnet sted.

Effekter utover det som er prissatt. DNV GL-rapport:

Hos deltakeren: Helsemessige gevinster og forbedret livskvalitet i form av forbedret psykisk helse og livskvalitet gjennom styrket sosiale nettverk og relasjoner.

I storsamfunnet: Økt samfunnsengasjement, både hos individet selv og fra øvrige deler av familien.

Drive for life jobber aktivt med trafikksikkerhet

DNV GL-rapproten: Dødsfall ved trafikkulykker er et relativt stor problem blant individer som er eller har vært i barnevernstiltak (Kristofersen 2009). Med tanke på at DFL består av barnevernsklienter er det sannsynlig at prosjektet vil bidra til å redusere antallet transportulykker blant unge menn. Deltakerne selv kan opplyse om at DFL har endret deres oppfattelse av trafikksikkerhet og hva som er trygg og god atferd i trafikken, samt hva som hører hjemme på lukkede baner. DFL lærer deltakerne om ulike forhold som påvirker bilen og sikkerheten. Gjennom økt kunnskap og bedre grunnlag for å opptre trafikksikkert, er det nærliggende å anta at DFL har en effekt på trafikksikkerheten.

DRIVE drives med lidenskapelig drivkraft

DRIVE er registrert som aksjeselskap (AS), med ideelle vedtekter, noe som betyr at alt overskudd investeres tilbake i utviklingen av selskapet. DRIVE-medarbeiderne gløder for å gi de unge som har det vanskelig i livet mulighet til å skape sin egen fremtid. DRIVE-medarbeiderne styrker målgruppens trygghet, tilhørighet og glede. Glede motiverer oss, driver oss fremover, får frem energien, livsgnisten og tenner vår drive. «The Power of Joy» er en stor drivkraft og en viktig nøkkel i DRIVE-medarbeidernes innsats.

MER OM DRIVE

DRIVE retter seg både mot utvalgte grupper og mot enkeltpersoner, og driver to typer forebygging:

Problemforebygging. Det innebærer å forebygge eller stanse problemutvikling, og styrke beskyttelsesfaktorer for å redusere risiko for personlige problemer, sosiale samfunnsproblemer og trafikkulykker. Innsatsen rettes inn mot de som av ulike grunner er i faresonen for å utvikle problemer og i risikosonen for å skade seg selv eller andre.

Kriminalitetsforebygging. Det innebærer å forebygge eller stanse kriminalitet, vold og terror. Innsatsen rettes inn mot personer i høyrisikosonen og utsatte miljøer for å hindre at kriminelle handlinger finner sted eller gjentar seg.

DRIVE ønsker å forebygge trafikkulykker gjennom å inspirere unge til å redusere risikoatferd.

DRIVE ønsker å hjelpe de unge som ikke har det bra og som mangler indre trygghet. DRIVE ønsker å sikre at alle har minst en god venn.

DRIVE ønsker å implementere positive verdier til de sårbare unge i risikosonen slik at de får styrket trygghet, selvrespekt og håp.

DRIVE vil hjelpe de svært sårbare som er i risikosonen med å finne mål og livskvalitet, til det beste for en fredelig verden.

DRIVE ønsker å være en støtte, spesielt for de unge som føler seg mislykket og verdiløs, tenker destruktivt og mistrives på skolen.

DRIVE ønsker å medvirke til snuoperasjon: «Fra taperfølelse til positiv seiersfølelse», «Fra nederlag til opptur», «Fra utenfor til innenfor», «Fra likegyldig til glød».

DRIVE vil bidra til at barn og ungdom som faller utenfor kan føle seg som vinnere og oppleve at de lever et verdig liv med muligheter.

DRIVE legger vekt på teamfølelsen som et viktig virkemiddel for å hjelpe unge ut av utenforskap. Når unge mennesker føler de tilhører et lag eller en klubb får de økt livskvalitet og selvtillit.

DRIVE vil hjelpe lokalsamfunn før utenforskapets konsekvenser og problematisk atferd blir for stor.

DRIVE ønsker å være en bidragsyter til lokalsamfunn som vil ha ekstra hjelp til å være i forkant slik at mismot ikke får utløp i gatene.

Dersom unge sårbare mennesker i risikosonen ikke får bygget mental drive/resiliens i ung alder, og ikke ivaretas før atferden blir høy-problematisk, er det en risiko for samfunnet. En konsekvens kan være atferd basert på å bli akseptert, og noen ganger få tilhørighet for enhver pris. De blir lett rekruttert til kriminelle og negative miljøer, og i noen tilfeller, når noen ikke har blitt sett i sin oppvekst, er behovet for å bli sett så stort at de vil bli sett for enhver pris, bl.a. gjennom ødeleggende hendelser i samfunnet.

Både DRIVE og MOT styrker resiliens/drive/mot gjennom forebyggende arbeid, men produktene, målgruppen og tilnærmingsmåten er ulik.

Både Drive og MOT utvikler individets drive/mot/resiliens gjennom 50 % individfokus og 50 % relasjonsfokus.

Drive/mot/resiliens er mer enn en egenskap. Det er også en relasjon. I møte med andre mennesker blir drive/mot/resiliens enten styrket eller svekket. Derfor er det svært viktig at lokalsamfunn, skoler og klasser styrker trygge relasjoner og har gode kulturer som styrker at de unge blir anerkjent og sett.

Det er et mål at en kommune som samarbeider både med DRIVE og MOT har to verdileverandører som får et fulldekkende tilbud i innsatsen med å forebygge kriminalitet og sosiale samfunnsproblemer. DRIVE og MOT utfyller og forsterker hverandre.

Les mer om DRIVE og MOT her:

Drive for life – et spennende fritidstilbud

MOT styrker ungdoms robusthet og livsmestring | MOT.no

Drive er en svært viktig beskyttelsesfaktor for de unge sårbare med mange risikofaktorer