DRIVEs resultater

Styrker psykisk helse. 98 % økning på 3 år.

Ved oppstart svarte kun 4 av 10 ungdom at de har «god» eller «meget god» psykisk helse.

Etter tre års deltagelse i DRIVE svarte 8 av 10 at de oppfatter egen psykisk helse som «god» eller «meget god».

DRIVE har stor effekt både på ungdommenes fysiske og psykisk helse.

87 % går minst ett år lengre på skolen.

Mindre frafall i skolen pga. DRIVE. DNV GL-rapporten: For mange av deltakerne vil dette være livsendrende. Verdien for samfunnet i kroner og øre er en ting, men fra måling av sentrale indikatorer for hva som er et verdig liv (helse, bolig, økonomi, arbeid, venner/relasjoner) ser vi at Drive for life utgjør en forskjell for den enkelte. Drive for life bidrar til en positiv samfunnseffekt som ellers ikke ville funnet sted.

1 krone investert gir 7 kroner tilbake.

DRIVE er samfunnsøkonomisk lønnsomt. DNV GL har brukt «Social Entrepreneur Measurement Insight» som et måleverktøy i treårsundersøkelsen av DRIVE (Drive for life) som ble ferdig i 2017. Samfunnsnytteanalysen viser sterke resultater ved bruk av DRIVE. Analysen viser at DRIVE er samfunnsøkonomisk lønnsomt. DRIVE har en positiv avkastning og bidrar med en verdiskapning i samfunnet som ellers ikke ville ha funnet sted.

«Jeg hatet skolen. Dette prosjektet har betydd alt for meg.» Ungdom

DRIVE reduserer kriminalitet

DRIVE hjelper de unge ekstra sårbare til å føle seg bedre og forsterker deres sosiale ferdigheter. DRIVE reduserer sannsynligheten for kriminalitet og rusmisbruk (Rasmussen & Strøm, 2013).

Effekt ut over det som er prissatt. DNV GL-rapport:

Hos deltakeren: Helsemessige gevinster og forbedret livskvalitet i form av forbedret psykisk helse og livskvalitet gjennom styrket sosiale nettverk og relasjoner.

I storsamfunnet: Økt samfunnsengasjement, både hos individet selv og fra øvrige deler av familien.

DRIVE styrker trygg og god atferd i trafikken

DNV GL-rapporten: Deltakerne selv kan opplyse om at DFL har endret deres oppfattelse av trafikksikkerhet og hva som er trygg og god atferd i trafikken, samt hva som hører hjemme på lukkede baner. DFL lærer deltakerne om ulike forhold som påvirker bilen og sikkerheten. Gjennom økt kunnskap og bedre grunnlag for å opptre trafikksikkert, er det nærliggende å anta at DFL har en effekt på trafikksikkerheten.