Mer om DRIVE

Målgruppen for DRIVE er unge risikotakere eller unge sårbare som av ulike grunner står i fare å skade seg selv og andre. Noen av disse kan kjennetegnes ved at de viser store smerteutrykk og har utfordringer på skolen.

DRIVE jobber på individ og gruppenivå.

DRIVE jobber med to typer forebygging:

Problemforebygging. Dette innebærer å forebygge eller stanse problemutvikling. Dette gjøres gjennom å styrke beskyttelsesfaktorer for å redusere risiko for personlige problemer, sosiale samfunnsproblemer og trafikkulykker. Innsatsen rettes mot de som av ulike grunner er i faresonen for å utvikle problemer og som er i risikosonen for å skade seg selv eller andre.

Kriminalitetsforebygging. Dette innebærer å forebygge eller stanse kriminalitet, vold og terror. Innsatsen rettes mot personer i høyrisikosonen og utsatte miljøer for å hindre at kriminelle handlinger finner sted eller gjentar seg.

DRIVE legger vekt på teamfølelsen som et viktig virkemiddel for å hjelpe unge ut av utenforskap. Når unge mennesker føler at de tilhører et lag eller en klubb får de økt livskvalitet, selvtillit og selvfølelse.

Klokskap, selvregulering og positiv drive er viktige beskyttelsesfaktorer for sårbare unge. Derfor jobber DRIVE med å styrke dette hos hver enkelt ungdom, slik at de kan ta ut sitt potensial og se sine handlingsalternativer.

TIRIL renskriver og forenkler denne:

DRIVEs forebyggende innsats

DRIVE gjennomfører konkrete tilnærminger for å fremme positiv utvikling og for å hindre, stanse eller redusere en negativ utvikling.

DRIVE retter seg mot utvalgte grupper og enkeltpersoner, og driver selektiv forebygging, indikativ/indisert forebygging, og sekundær og tertiær forebygging som rettes mot de som av ulike grunner er i faresonen for å utvikle problemer med rus og kriminalitet, og også mot de som allerede har problemer, for å hindre forverring og tilbakefall. DRIVE forebygger alvorlige atferdsproblemer.

DRIVE gjennomfører intensive og individuelt skreddersydde aktiviteter som både er problemreduserende og ferdighetsfremmede, og som skal hindre at kriminelle handlinger finner sted eller gjentar seg. DRIVEs innsats er kriminalitetsforebyggende, og er målrettet mot sårbar og risikoutsatt ungdom, og miljøer der det er høy risiko for kriminalitet og psykososial problemutvikling.

DRIVE har fokus på de faktorene i systemet rundt ungdommene som det er enkelt å gjøre noe med. Gjennom DRIVE får de venner og de får dyrke interessen sin.

DRIVEs målsetting er at ungdommene skal oppleve tilhørighet og mestring.

Tilhørighet gjennom at de utvider sitt sosiale nettverk, er en del av et fellesskap/lag, de har noen å være sammen med, en arena hvor de blir savnet når de ikke er til stede, hvor de har en plass og er viktige bidragsytere, får være sammen med trygge voksenpersoner som liker dem og anerkjenner dem for det de er.

Mestringsfølelse– kjenner på gleden av å lykkes med oppgaver, ferdigstille oppgaver, være bra nok som man er, dyrke interessen sin og lykkes.

DRIVE tilrettelegger for mestring gjennom lystbetonte aktiviteter, tilbyr relasjoner til trygge voksenpersoner og tilrettelegge for utvikling av sosiale relasjoner. Gjennom dette bygger DRIVE individets evne til å ta gode valg for seg selv, i samsvar med samfunnets forventninger til det.

Hvem er de som trenger DRIVE aller mest?

 • Unge risikotakere i trafikken.
 • Unge sårbare som:
  • Ikke har noe
  • Ikke passer inn
  • Ikke har det bra
  • Ikke ser mening i noe
  • Ikke gleder seg til noe
  • Ikke har en eneste venn
  • Ikke har foresatte som er der (på rett måte)
  • Er i risikosonen for å skade eget og andres liv
  • Er i startgropa på kriminalitet og rusmisbruk
  • Står i fare for, eller har havnet i utenforskap
  • Har flere utfordringer enn gjennomsnittet
  • Er fraværende i organisert fritidsaktivitet
  • Tar dårlige valg for seg selv og andre
  • Oppleves som raringer og særinger
  • Kommer fra lavinntektsfamilier
  • Føler seg mislykket og verdiløs
  • Sliter med sosial mistilpasning
  • Har vanskelige oppvekstmiljø
  • Har negativ avvikende atferd
  • Er risikotakere i trafikken
  • Har mange risikofaktorer
  • Mangler et prososialt lag
  • Har det ekstra vanskelig
  • Mangler indre trygghet
  • Mangler håp/drømmer
  • Mistrives på skolen
  • Skiller seg ekstra ut
  • Tenker destruktivt
  • Mobber/mobbes
  • Er halvkriminell
  • Har gitt opp

DRIVE & MOT

DRIVE og MOT forsterker hverandre.

Et lokalsamfunn som samarbeider både med DRIVE og MOT har to verdileverandører som utfyller hverandre i innsatsen med å styrke de unges livskvalitet og beskyttelsesfaktorer, og i innsatsen med å forebygge kriminalitet og psykososial problemutvikling.

Både DRIVE og MOT bidrar til å hjelpe lokalsamfunn før utenforskapets konsekvenser og problematisk atferd blir for stor.

Både DRIVE og MOT er bidragsytere til lokalsamfunn som vil ha ekstra hjelp til å være i forkant slik at mismot ikke får utløp i gatene.

Både DRIVE og MOT styrker resiliens/drive/mot gjennom forebyggende arbeid, men produktene, målgruppen og tilnærmingsmåten er ulik.

Både DRIVE og MOT utvikler individets drive/mot/resiliens gjennom 50 % individfokus og 50 % relasjonsfokus.

Drive/mot/resiliens er mer enn en egenskap. Det er også en relasjon. I møte med andre mennesker blir drive/mot/resiliens enten styrket eller svekket. Derfor er det svært viktig at lokalsamfunn, skoler og klasser styrker trygge relasjoner og har gode kulturer som styrker at de unge blir anerkjent og sett.

Dersom unge sårbare mennesker i risikosonen ikke får bygget mental resiliens i ung alder, og ikke ivaretas før atferden blir høy-problematisk, er det en risiko for samfunnet. En konsekvens kan være atferd basert på å bli akseptert, og noen ganger få tilhørighet for enhver pris. De blir lett rekruttert til kriminelle og negative miljøer, og i noen tilfeller, når noen ikke har blitt sett i sin oppvekst, er behovet for å bli sett så stort at de vil bli sett for enhver pris, bl.a. gjennom ødeleggende hendelser i samfunnet.

Les mer om DRIVE og MOT her:

Drive for life – et spennende fritidstilbud

MOT styrker ungdoms robusthet og livsmestring | MOT.no