Mer om MestringsMentor

MESTRINGSMENTOR VIL

MestringsMentor vil bidra til at barn og ungdom som faller utenfor kan føle seg som vinnere og oppleve at de lever et verdig liv med mulighet til å ta egne valg.

MestringsMentor vil hjelpe lokalsamfunn og skoler før utenforskapets konsekvenser og problematisk atferd blir for stor.

MestringsMentor vil hjelpe de svært sårbare som er i risikosonen med å finne mål og livskvalitet, til det beste for en fredelig verden.

Dersom unge sårbare mennesker i risikosonen ikke får bygget mental resiliens i ung alder, og ikke ivaretas før atferden blir høy-problematisk, er det en risiko for samfunnet. En konsekvens kan være atferd basert på å bli akseptert, og noen ganger få tilhørighet for enhver pris. De blir lett rekruttert til kriminelle og negative miljøer, og i noen tilfeller, når noen ikke har blitt sett i sin oppvekst, er behovet for å bli sett så stort at de vil bli sett for enhver pris, bl.a. gjennom ødeleggende hendelser i samfunnet.

MestringsMentor passer best for de kommuner og skoler som har MOT i bunn. Både MOT og MestringsMentor styrker resiliens gjennom forebyggende arbeid, men produktene, målgruppen og tilnærmingsmåten er ulik.

MOT driver primærforebygging og utvikler individets robusthet gjennom 50 % individfokus og 50 % relasjonsfokus.

Mental robusthet er mer enn en egenskap. Det er også en relasjon. I møte med andre mennesker blir vår robusthet enten styrket eller svekket. Derfor er det svært viktig at lokalsamfunn, skoler og klasser styrker trygge relasjoner og har gode kulturer som styrker at de unge blir anerkjent og sett.

MOT er verdileverandør av gode verktøy slik at individet får styrket robusthet både gjennom egen kraft, væremåte og bevissthet og gjennom fellesskapets kraft, væremåte og kommunikasjon.

MESTRINGSMENTOR ØNSKER

Mestringsmentor ønsker å hjelpe de unge som ikke har det bra og som mangler indre trygghet.

MestringsMentor ønsker å være en støtte, spesielt for de unge som føler seg mislykket og verdiløs, tenker destruktivt og mistrives på skolen.

MestringsMentor ønsker å være en bidragsyter til lokalsamfunn som vil ha ekstra hjelp til å være i forkant slik at mismot ikke får utløp i gatene.

MestringsMentor ønsker å medvirke til snuoperasjon: «Fra taperfølelse til positiv seiersfølelse», «Fra nederlag til opptur», «Fra utenfor til innenfor», «Fra likegyldig til glød».

MestringsMentor ønsker å bevisstgjøre og inspirere til felles innsats for å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

MestringsMentor vil bidra til bærekraftig utvikling gjennom å fremme livslang læring, god helse og livskvalitet, og aller mest gjennom myndiggjøring og oppbygging av motstandskraft hos personer i utsatte situasjoner. Det vil bidra til å redusere vold og narkotika-/rusmiddelmisbruk og fremme fredelige og inkluderende samfunn.

Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling.