Mer om RektorRekruttering

Atle Vårvik er mentor, sparringspartner og samarbeidspartner for skoleeier ved rekruttering av skoleledere til barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Gjennom RektorRekruttering ønsker Atle å bistå skoleeiere med å rekruttere ledere som med sin naturlige karakter og personlighet forsterker skolen som en god, trygg, velfungerende og bærekraftig relasjons- og utdanningsinstitusjon.

Atles motivasjon med rektorrekruttering

Jeg har veldig lyst til å hjelpe skoler og kommuner med å forebygge sosiale samfunnsproblemer. Det er nettopp det som er min største motivasjon med å tilby skoleeiere et samarbeid i rekruttering av rektorer. Jeg brenner for at flest mulig rektorer forebygger og leder slik at færrest mulig unge mennesker ødelegger sitt eget liv og andres liv.

Jeg har gjennom MOT vært tett på skoler og skoleledere i 27 år. Min observasjon er at rektor er avgjørende for skolekulturen, og at rektor har det største ansvaret for personal- og elevkulturen på skolen.

Jeg har lidenskap for riktig rekruttering og har 27 års erfaring i å rekruttere ledere og medarbeidere, både lokalt, nasjonalt og globalt. Riktig rekruttering er den viktigste årsaken til at MOT har lyktes.

Rektor er skolens kulturarkitekt. En rektor som skaper god skolekultur, og som rekrutterer personale og bygger klasseledere som skaper gode klassemiljø, bidrar til at barn og ungdom som lett faller utenfor får styrket tilhørighets- og mestringsfølelse og kan føle seg som vinnere og oppleve at de lever et verdig liv. De unges mentale resiliens styrkes.

Dersom unge sårbare mennesker i risikosonen ikke får bygd mental resiliens, og ikke ivaretas før atferden blir høy-problematisk, er det en risiko for samfunnet. En konsekvens kan være atferd basert på å bli akseptert, og noen ganger få tilhørighet for enhver pris. De blir lett rekruttert til kriminelle og negative miljøer, og i noen tilfeller, når noen ikke har blitt sett i sin oppvekst, er behovet for å bli sett så stort at de vil bli sett for enhver pris, bl.a. gjennom ødeleggende hendelser i samfunnet.

Gode rektorer som skaper gode skolekulturer og bidrar til gode klassemiljø, driver gjennom sin ledelse et viktig forebyggende arbeid. De styrker beskyttelsesfaktorer slik at de unges mismot ikke får utløp i gatene og i lokalsamfunnet.

Skoleledere som bygger gode skolekulturer er sannsynligvis det viktigste verktøyet et lokalsamfunn har for å unngå at utenforskapets konsekvenser og problematisk atferd blir for stor.

En motivasjon for «RektorRekruttering» er også å rekruttere rektorer som ønsker å bevisstgjøre og inspirere til felles innsats for å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Dette gjennom å fremme livslang læring, god helse og livskvalitet, og aller mest gjennom myndiggjøring og oppbygging av motstandskraft hos personer i utsatte situasjoner. Det vil bidra til å redusere vold og narkotika-/rusmiddelmisbruk og fremme fredelige og inkluderende samfunn. Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling.

Atle Vårvik