Resultater

DRIVE reduserer kriminalitet

DRIVE hjelper de unge ekstra sårbare til å føle seg bedre og forsterker deres sosiale ferdigheter. DRIVE reduserer sannsynligheten for kriminalitet og rusmisbruk (Rasmussen & Strøm, 2013).

Han var en pøbelunge. «Jeg hatet skolen. Dette prosjektet har betydd alt for meg.»

DRIVE bidrar med verdiskapning i samfunnet

DNV GL har brukt «Social Entrepreneur Measurement Insight» som et måleverktøy i treårsundersøkelsen av DRIVE (Drive for life) som ble ferdig i 2017. Samfunnsnytteanalysen viser sterke resultater ved bruk av DRIVE. Analysen viser at DRIVE er samfunnsøkonomisk lønnsomt . DRIVE har en positiv avkastning og bidrar med en verdiskapning i samfunnet som eller ikke ville ha funnet sted. DRIVE utgjør en besparelse for samfunnet. Den netto økonomiske gevinsten er i snitt 1,8 millioner kroner pr. deltaker i Drive for life (ref. DNV GL 30.05.2017)

87 % av deltakerne i Drive for lifes program, går MINST ETT ÅR LENGRE på skolen

DNV GL-rapporten: For mange av deltakerne vil dette være livsendrende. Verdien for samfunnet i kroner og øre er en ting, men fra måling sentrale indikatorer for hva som er et verdig liv (helse, bolig, økonomi, arbeid, venner/relasjoner) ser vi at Drive for life utgjør en forskjell for den enkelte. Drive for life bidrar til en positiv samfunnseffekt som ellers ikke ville funnet sted.

Effekter utover det som er prissatt. DNV GL-rapport:

Hos deltakeren: Helsemessige gevinster og forbedret livskvalitet i form av forbedret psykisk helse og livskvalitet gjennom styrket sosiale nettverk og relasjoner.

I storsamfunnet: Økt samfunnsengasjement, både hos individet selv og fra øvrige deler av familien.

Drive for life jobber aktivt med trafikksikkerhet

DNV GL-rapproten: Dødsfall ved trafikkulykker er et relativt stor problem blant individer som er eller har vært i barnevernstiltak (Kristofersen 2009). Med tanke på at DFL består av barnevernsklienter er det sannsynlig at prosjektet vil bidra til å redusere antallet transportulykker blant unge menn. Deltakerne selv kan opplyse om at DFL har endret deres oppfattelse av trafikksikkerhet og hva som er trygg og god atferd i trafikken, samt hva som hører hjemme på lukkede baner. DFL lærer deltakerne om ulike forhold som påvirker bilen og sikkerheten. Gjennom økt kunnskap og bedre grunnlag for å opptre trafikksikkert, er det nærliggende å anta at DFL har en effekt på trafikksikkerheten.