Bærekraftsamtaler med ordførere og kommunedirektører

Ordfører og kommunedirektør er lokalsamfunnets toppledere og arkitekter.

Hvordan gjøre det som er bra i dag bedre i morgen. Hvordan ha gode strategier for å forsterke lokalsamfunnet som et bærekraftig mestringssamfunn.

MestringsMentor ved Atle Vårvik tilbyr sparring på hvordan:

 • fremme FNs bærekraftsmål 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16 og 17
 • styrke samfunnsløft, gjennom å bygge de unge som livsglade fremtidsressurser og positive verdiskapere
 • redusere samfunnsskade, gjennom å forebygge negativ problemutvikling, sosial ekskludering, psykiske vansker, mobbing, kriminalitet og voldelig ekstremisme

Det handler om å få de unge som er på minussiden til å komme på plussiden, og de som er på plussiden til å bli enda sterkere plusser for å styrke en helhet.

Hvordan forebygge sosiale problemer og bruke sosiale entreprenører og forebyggende konsepter på en best mulig måte.

Hvordan bygge varmere, tryggere og fredeligere lokalsamfunn. Hvordan forsterke gode verdier i lokalsamfunnet.

Hvordan styrke de unges robusthet, bevissthet, mot og positive drive og inspirasjon. Hvordan styrke de unges interesser, klokskap, potensiale og fremtidshåp.

Hvordan forsterke lokalsamfunnet som en inkluderende og positiv sosial møteplass.

Hvordan styrke leder- og medarbeiderutvikling i kommunen. Hvordan forsterke kommunens lederskap, verdier og medarbeiderkultur.

Hvordan forsterke innsatsen med FNs bærekraftsmål.

MestringsMentors arbeid skal bygge opp under åtte av FNs bærekraftsmål:

 • 3_God helse. MestringsMentor skal fremme god livskvalitet uansett alder. MestringsMentor skal fremme mental helse, motstandsdyktighet, gode levetanker og gode sosiale forhold til dagens barn og ungdom.

 • 4_God utdanning. MestringsMentor skal fremme inkluderende, rettferdig og god utdanning og muligheter for livslang læring gjennom å fremme læringsorientering, tro på egne krefter, selvfølelse, optimisme, gode klassemiljø og inkluderende skolekulturer.

 • 5_Likestilling mellom kjønnene. MestringsMentor skal fremme kvinner som dyktige ledere og medvirke til at de har fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer. MestringsMentor skal anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdningsarbeid.

 • 8_Anstendig arbeid og økonomisk vekst. MestringsMentor skal fremme sysselsetting for alle og anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon.

 • 10_Mindre ulikhet. MestringsMentor skal fremme myndiggjøring og inkludering av alle uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

 • 11_Bærekraftige byer og samfunn. MestringsMentor skal fremme inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige byer og lokalsamfunn. MestringsMentor skal medvirke til å forebygge utenforskap, og fremme inkluderende, trygge og robuste mennesker.

 • 16_Fred og rettferdighet. MestringsMentor skal fremme fredelige og inkluderende samfunn og velfungerende og ansvarlige institusjoner, skoler og kommuner. MestringsMentor skal medvirke til reduksjon for alle former for vold og voldsrelaterte dødsfall, og forebygge utenforskap, mobbing, psykiske vansker, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

 • 17_Samarbeid for å nå målene. MestringsMentor skal fremme partnerskap mellom flere interessenter og stimulere det offentlige til velfungerende partnerskap mellom det offentlige, private, frivilligheten og sosiale entreprenører. MestringsMentor skal stimulere til en mer samstemt og helhetlig politikk for bærekraftig utvikling.