RektorRekruttering

Atle Vårvik er mentor, sparringspartner og samarbeidspartner for skoleeier ved rekruttering av skoleledere til barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Gjennom sitt lederskap og entreprenørskap i MOT har Atle vært tett på skoler og skoleledere i 27 år. Atles observasjon er at rektor er avgjørende for skolekulturen, og at rektor har det største ansvaret for personal- og elevkulturen på skolen.

Atle har lidenskap for riktig rekruttering og har 27 års erfaring i å rekruttere ledere og medarbeidere, både lokalt, nasjonalt og globalt. Atles jernfokus på riktig rekruttering er den viktigste årsaken til at MOT har lyktes.

Gjennom RektorRekruttering ønsker Atle å bistå skoleeiere med å rekruttere ledere som med sin naturlige karakter og personlighet forsterker skolen som en god, trygg, velfungerende og bærekraftig relasjons- og utdanningsinstitusjon.

Det handler om rekruttering av egnede rektorer som evner å skape en tydelig, klar, varm og trygg skolekultur. Det handler om rekruttering av verdi- og målorienterte rektorer som evner å fremme en skolekultur som styrker de unges mestringsfølelse, og som sikrer inkluderende miljøer der alle blir sett blant annet gjennom å ha et personale hvor alle utgjør en positiv forskjell for de unge.

Riktig rektor er en viktig faktor for å forebygge problemer som mobbing, ekskludering, mistrivsel, psykiske problemer, ikke-bra-nok-følelse, mislykket-følelse, ikke-passe-inn-følelse og mangel på positiv tilknytning. Gode skolekulturer fremmer mulighetene for livslang læring og forebygger kriminalitet og sosiale samfunnsproblemer.

Atles MOTIVASJON med rektorrekruttering

Jeg har veldig lyst til å hjelpe skoler og kommuner med å forebygge sosiale samfunnsproblemer. Det er nettopp det som er min største motivasjon med å tilby skoleeiere et samarbeid i rekruttering av rektorer. Jeg brenner for at flest mulig rektorer forebygger og leder slik at færrest mulig unge mennesker ødelegger sitt eget liv og andres liv.

Rektor er skolens kulturarkitekt. En rektor som skaper god skolekultur, og som rekrutterer personale og bygger klasseledere som skaper gode klassemiljø, bidrar til at barn og ungdom som lett faller utenfor får styrket tilhørighets- og mestringsfølelse og kan føle seg som vinnere og oppleve at de lever et verdig liv. De unges mentale resiliens styrkes.

Dersom unge sårbare mennesker i risikosonen ikke får bygd mental resiliens, og ikke ivaretas før atferden blir høy-problematisk, er det en risiko for samfunnet. En konsekvens kan være atferd basert på å bli akseptert, og noen ganger få tilhørighet for enhver pris. De blir lett rekruttert til kriminelle og negative miljøer, og i noen tilfeller, når noen ikke har blitt sett i sin oppvekst, er behovet for å bli sett så stort at de vil bli sett for enhver pris, bl.a. gjennom ødeleggende hendelser i samfunnet.

Gode rektorer som skaper gode skolekulturer og bidrar til gode klassemiljø, driver gjennom sin ledelse et viktig forebyggende arbeid. De styrker beskyttelsesfaktorer slik at de unges mismot ikke får utløp i gatene og i lokalsamfunnet.

Skoleledere som bygger gode skolekulturer er sannsynligvis det viktigste verktøyet et lokalsamfunn har for å unngå at utenforskapets konsekvenser og problematisk atferd blir for stor.

En motivasjon for «RektorRekruttering» er også å rekruttere rektorer som ønsker å bevisstgjøre og inspirere til felles innsats for å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Dette gjennom å fremme livslang læring, god helse og livskvalitet, og aller mest gjennom myndiggjøring og oppbygging av motstandskraft hos personer i utsatte situasjoner. Det vil bidra til å redusere vold og narkotika-/rusmiddelmisbruk og fremme fredelige og inkluderende samfunn. Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling.

Atle Vårvik

Ekstra verktøy som kan hjelpe rektor:

MOT

MOT utvikler de unges robusthet. Robusthet er mer enn en egenskap. Det er også en relasjon. I møte med andre mennesker blir vår robusthet enten styrket eller svekket. Derfor er det svært viktig at skoler og klasser styrker trygge relasjoner og har gode kulturer.

MOT fremmer trygge klassemiljø der alle blir inkludert gjennom skreddersydde MOT-programmer som brukes av skoler og kommuner. Les mer om MOT.

mestringsmentor

PRODUKTER:

  • Ekstravenn
  • Styrkesamling
  • Interesseklasser

Formålet er å forebygge kriminalitet og sosiale samfunnsproblemer gjennom å finne mestringsfølelsen og styrke resiliens hos de unge ekstra sårbare, som ikke passer inn og som er i risikosonen for å ødelegge eget og andres liv. Les mer om MestringsMentor.