Ledersparring sosial bærekraft

Gode verdier, folkehelse og sosial bærekraft/innovasjon

Atle Vårvik tilbyr ledersparring og hjelp til bedrifter som gløder for å styrke samfunnsansvar, folkehelse og sosial bærekraft/innovasjon.

 • Hvordan bygge barn og ungdom for fremtiden?
 • Hvordan skape kulturer som får mennesker til å vokse?
 • Hvordan løfte samfunnets sosiale bærekraft?
 • Hvordan styrke folkehelse slik at det forebygger sykdom og skader, og fremmer best mulig helse og livskvalitet?
 • Hvordan tenke nytt?
 • Hvordan gjøre det som er viktigst og bra i dag bedre i morgen?

STYRKE SAMFUNNSLØFT: 

Hvordan bygge de unge som livsglade fremtidsressurser og positive verdiskapere – og fremme livskvalitet og folkehelse i alle aldre. Hvordan styrke de unges robusthet, bevissthet, mot og positive drive og inspirasjon.

Hvordan styrke de unges interesser, klokskap, potensial og fremtidshåp. Hvordan få de som er på plussiden til å bli enda sterkere plusser for å styrke en helhet.

REDUSERE SAMFUNNSSKADE: 

Hvordan redusere psykiske vansker, ensomhet, mobbing, sosial ekskludering og sosiale helseforskjeller – og forebygge negativ problemutvikling, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

Hvordan forebygge sosiale problemer og bruke sosiale entreprenører og forebyggende konsepter på en best mulig måte. Hvordan få de unge som er på minussiden til å komme på plussiden.

FREMME FNs BÆREKRAFTSMÅL 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16 og 17:
 • 3_God helse. MestringsMentor skal fremme god livskvalitet uansett alder. MestringsMentor skal fremme mental helse, motstandsdyktighet og gode sosiale forhold til dagens barn og ungdom.
 • 4_God utdanning. MestringsMentor skal fremme inkluderende, rettferdig og god utdanning og muligheter for livslang læring gjennom å fremme læringsorientering, tro på egne krefter, selvfølelse, optimisme, gode klassemiljø og inkluderende skolekulturer.
 • 5_Likestilling mellom kjønnene. MestringsMentor skal fremme kvinner som dyktige ledere og medvirke til at de har fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer. MestringsMentor skal anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdningsarbeid.
 • 8_Anstendig arbeid og økonomisk vekst. MestringsMentor skal fremme sysselsetting for alle og anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon.
 • 10_Mindre ulikhet. MestringsMentor skal fremme myndiggjøring og inkludering av alle uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.
 • 11_Bærekraftige byer og samfunn. MestringsMentor skal fremme inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige byer og lokalsamfunn. MestringsMentor skal medvirke til å forebygge utenforskap, og fremme inkluderende, trygge og robuste mennesker.
 • 16_Fred og rettferdighet. MestringsMentor skal fremme fredelige og inkluderende samfunn og velfungerende og ansvarlige institusjoner, skoler og kommuner. MestringsMentor skal medvirke til reduksjon av alle former for vold og voldsrelaterte dødsfall, og forebygge utenforskap, mobbing, psykiske vansker, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.
 • 17_Samarbeid for å nå målene. MestringsMentor skal fremme partnerskap mellom flere interessenter og stimulere det offentlige til velfungerende partnerskap mellom det offentlige, private, frivilligheten og sosiale entreprenører. MestringsMentor skal stimulere til en mer samstemt og helhetlig politikk for bærekraftig utvikling.

Atle Vårvik har spesialisert seg på utvikling av bærekraftige systemer som bygger unge mennesker og gode kulturer, og styrker livskvalitet, mestringstro og tilhørighet.

Atle har drevet holdningsskapende arbeid siden 1991 og har utviklet MOT-filosofien, MOTs programmer og andre løsninger som forebygger utenforskap, psykiske vansker, mobbing, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

Psykiske vansker er den viktigste årsaken til at ungdom blir uføre. 

Utenforskap er ofte fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer. Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot voldelig ekstremisme og grusomme handlinger er å forebygge sosial ekskludering. Det samfunnsmessige tapet på ett liv i utenforskap er ca. 16 millioner kroner.

SOSIAL INNOVASJON

AS VÅRVIK kan om ønskelig være en hub for samarbeid mellom næringsliv, sosiale entreprenører og det offentlige.

Samarbeidet skal bidra til løsninger som fremmer livskvalitet, folkehelse og sosial bærekraft – nasjonalt og globalt.

Samarbeidet skal fremme et bærekraftig samfunn som:

 • bygger barn og ungdom for fremtiden
 • reduserer sosial ekskludering, psykiske vansker og mobbing
 • forebygger voldelig ekstremisme og andre sosiale samfunnsmessige problemer.

AS VÅRVIK kan om ønskelig være leverandør av tankegods og produkter til prosjekter og virksomheter som gløder for samfunnsbyggende arbeid og gode verdier i samfunnet.