MestringsMentor

er et tilbud til kommuneledelse, skoleeier og skoleledelse i å fremme gode verdier og bærekraftige mestringssamfunn
  • RektorRekruttering. Mentor/sparringpartner til skoleeier i prosessen med å rekruttere rektor.
  • Interesseklasser. Mentor/sparringpartner til skoleledelse i å etablere interesseklasser.
  • Bærekraftsamtaler. Mentor/sparringpartner til ledelsen i kommunen i å forsterke lokalsamfunnet som et bærekraftig mestringssamfunn.

Mål: styrke samfunnsløft og redusere samfunnsskade

MestringsMentor hjelper kommuneledelse, skoleeier og skoleledelse med å:
  • utvikle de unge som fremtidsressurser og positive verdiskapere for å styrke samfunnsløft
  • forebygge utenforskap, psykiske vansker og negativ problemutvikling blant unge for å redusere samfunnsskade

Hvordan ha gode strategier for å bygge de unge for fremtiden?

Det handler om å få de unge som er på minussiden til å komme på plussiden, og de som er på plussiden til å bli enda sterkere plusser for å styrke en helhet.

MestringsMentor utfyller MOT og DRIVE i innsatsen med å forebygge samfunnsproblemer, utvikle gode fellesskap og styrke de unges robusthet, mot og drive.

Tjenestekjøper er primært kommuner som ønsker en «trener & forsterker» for å bedre sosiale kår i lokalsamfunnet.

MestringsMentors tre tjenester:

REKTORREKRUTTERING

Hvordan rekruttere rektorer som utvikler en skolekultur som styrker de unges mestringsfølelse, og som sikrer skolen som en positiv sosial møteplass med inkluderende miljøer der alle blir sett.

RektorRekruttering er et samarbeid med skoleeier. Målet er å sikre en best mulig egnet rektor til å skape og bygge god skolekultur.

God skolekultur gjør skolen til en positiv sosial møteplass. God skolekultur fremmer mulighetene for livslang læring og positiv tilhørighetsfølelse for alle. God skolekultur er viktig for å forebygge utenforskap, mobbing og de unges psykiske vansker.

Interesseklasser

Interesser fremmer livskvalitet, muligheter og fremtidshåp! Interesser styrker robusthet, mot og drive!

Interesseklasser handler om å finne den enkeltes interesseglød og å styrke de unge gjennom felles interesse og interessegrupper. Interesseklasser er gruppelæring som styrker mestringsfølelse, livslang læring og klassen som en positiv sosial møteplass.

MestringsMentor tilbyr mentoring og sparring til skoleledelser som ønsker å starte og utvikle Interesseklasser, og som identifiserer seg med å være en «interessedetektiv og mestringsjeger».

Interesser utvikler de unges lidenskap og potensial. La de unge ha sine oppgaver der de har sine gaver! De unges fremtid bør være der de har sine talenter og godføtter. Det bygger ungdom for fremtiden, som igjen bygger bærekraftige mestringssamfunn.

Det er sammenheng mellom interesser og mestring. Les her.

bærekraftsamtaler

MestringsMentor hjelper kommuneledelse med å bruke gode mestrings- og forebyggingskonsepter (som bl.a. MOT og DRIVE) på best mulig måte.

MestringsMentor er sparringspartner til kommuneledelsen om hvordan forsterke lokalsamfunnet som en positiv sosial møteplass, hvordan forsterke et bærekraftig mestringssamfunn med gode verdier og hvordan fremme FNs sosiale bærekraftmål 3, 4, 11 og 16.

3 God helse og livskvalitet. Hvordan fremme mental helse, motstandsdyktighet, livskvalitet, gode levetanker og gode sosiale forhold til dagens barn og ungdom, som også er fremtidens voksne?

4 Inkluderende, rettferdig og god utdanning og muligheter for livslang læring. Hvordan forsterke læringsorientering, tro på egne krefter, selvfølelse, optimisme og gode klassemiljø?

11 Inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Hvordan forebygge utenforskap, og fremme inkluderende, trygge og robuste mennesker og lokalsamfunn?

16 Rettferdighet, fredelige samfunn og velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner. Hvordan fremme ansvarlig skole- og kommuneledelse og inkluderende skoler? Hvordan forebygge utenforskap, mobbing, psykiske vansker, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme?

MestringsMentor kan om ønskelig være mentor/coach for rådmann/ordfører i å forsterke lederskap, entreprenørskap og merkevarebygging, og fremme en virksomhetskultur som får medarbeiderne til å vokse og en struktur som gjør at virksomheten blir enda mer gjennomføringskraftig. Les mer her.