MOT og DRIVE

MOT og DRIVE komplementerer hverandre.

MOT jobber «oppe på brua» for å hindre at de unge «faller ut i elva». DRIVE jobber med de unge som «er i elva».

MOT jobber for å hindre at problemer oppstår. DRIVE jobber når problemene har oppstått.

MOT bygger og forebygger. DRIVE reparerer og reduserer.

MOTs målgruppe er ALLE ungdommer – universell forebygging.

DRIVEs målgruppe er de ca. 20 % unge som har det vanskeligst – indikativ og selektiv forebygging.

MOT fremmer varmere og tryggere samfunn gjennom å styrke ungdoms robusthet og inkluderende skolekulturer.

Les mer om MOT her->

DRIVE fremmer fredeligere samfunn gjennom å gi positiv drive og inspirasjon til de unge som har det vanskeligst.

Les mer om DRIVE her->

DRIVE på TV2. DRIVE og en lærer endret Auduns situasjon radikalt.

Drømmesamfunnet for ungdom:

  • Medfødt robusthet
  • God sosial fungering
  • God familiefungering
  • God skoleopplevelse
  • Gode venner
  • Trygt og inkluderende lokalsamfunn
  • Trygt og positivt storsamfunn/media

Hadde dette vært kjennetegn på alle ungdommer, miljø og samfunn ville det ikke vært behov for MOT og DRIVE. Mange ungdommer har ikke det ovennevnte. Derfor er både MOT og DRIVE viktig, både for å skape beskyttelsesfaktorer og for å forebygge, stoppe og redusere problemutvikling.

MOT trengs, fordi: Inkluderende skolekulturer og ungdoms robusthet er viktige beskyttelsesfaktor for utenforskap og for sårbare ungdommer med mange risikofaktorer. Robusthet og mot er mer enn egenskaper. Både robusthet og mot er en «relasjon», fordi: I møte med andre mennesker blir vår robusthet og vårt mot enten styrket eller svekket.

DRIVE trengs, fordi: Unge risikotakere i trafikken trenger å bli fulgt opp over tid. Ungdom som begår lovbrudd og faller ut av ungdomsskole og videregående skole trenger å fanges opp på en positiv måte. Ungdom i risikosonen trenger å bli sett og fulgt opp tett. Det samme med de som har psykiske vansker, ustabile boforhold og lever i fattigdom.

MOT og DRIVE trengs, fordi: Ungdomstiden er en sårbar periode for problemutvikling. Psykiske vansker og utenforskap er to store samfunnsutfordringer som MOT og DRIVE reduserer og forebygger.

Psykiske vansker er den viktigste årsaken til at ungdom blir uføre.

Utenforskap er ofte fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer. Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot voldelig ekstremisme er å forebygge sosial eksklusjon. Det samfunnsmessige tapet på ett liv i utenforskap er ca. 16 millioner kroner.

MOT og DRIVE komplementerer hverandre i å stoppe, redusere og forebygge de unges psykiske vansker, utenforskap, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme. MOT forebygger også mobbing. DRIVE forebygger også trafikkulykker.

Ta ungdom på alvor

Atle Vårvik