MOT og DRIVE

MOT og DRIVE komplementerer hverandre i å utvikle beskyttelsesfaktorer og i å forebygge ungdoms psykiske vansker, utenforskap, mobbing, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

MOT utvikler gode klassemiljø og ungdoms robusthet og mot. DRIVE finner driven til sårbar og risikoutsatt ungdom.

MOT jobber «oppe på brua» for å hindre at ungdom «faller ut i elva». DRIVE jobber med de som «er i elva».

MOT jobber i forkant gjennom å «bygge mennesker» og kulturer for å hindre at problemer oppstår. DRIVE jobber når problemer har oppstått gjennom å «reparere mennesker».

MOT driver universell og selektiv forebygging. DRIVE driver indikativ og selektiv forebygging.

MOTs målgruppe er ALLE ungdommer. DRIVEs målgruppe er de mest sårbare og risikoutsatte ungdommene som allerede har store utfordringer, ca. 20 % av MOTs målgruppe.

Både MOT og DRIVE har ungdom i alderen 11-25 år som sin målgruppe.

Både MOT og DRIVE hjelper ungdom til å finne sine arenaer – arenaer der de kan blomstre.

Både MOT og DRIVE hjelper ungdom til å bli gode mennesker.

Både MOT og DRIVE er sosiale entreprenører som stanser problemutvikling.

Både MOT og DRIVE har effektfulle konsepter i arbeidet med flere av FN’s bærekraftsmål.

MOT

MOT utvikler ungdoms robusthet og gode klassemiljø gjennom å styrke bevissthet og mot – mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei.

MOT trengs, fordi: Robusthet og gode klassemiljø er viktige beskyttelsesfaktor for utenforskap og for sårbare ungdommer med mange risikofaktorer. Robusthet og mot er mer enn egenskaper. Både robusthet og mot er en «relasjon», fordi: I møte med andre mennesker blir vår robusthet og vårt mot enten styrket eller svekket.

MOT er en bred samfunnsbyggende bevegelse, med programmer i skole og lokalsamfunn, som forebygger sosiale samfunnsproblemer, bl.a. at unge mobbes. MOT fremmer også robusthet slik at de unge bedre tåler mobbing, motgang og motstand.

Uavhengige evalueringer viser at MOT forebygger og beskytter mot de mest negative problemene i ungdomstiden. Det er mindre hyppig mobbing, færre uten eneste venn, mindre psykiske problemer og mindre alkohol- og narkotikamisbruk på MOT-skoler. Det er bevist at MOT forsterker læringsorientering, tro på egne krefter, selvfølelse, optimisme og gode klassemiljø.

Les om MOTs oppstart her.

Mer om MOT i Norge her.

Mer om MOT globalt her.

44 sekunder «Om MOT» fra Atle Vårvik

DRIVE

DRIVE styrker ungdom som har det vanskelig og ikke har venner.

DRIVE finner driven til sårbar og risikoutsatt ungdom gjennom å jobbe målrettet mot utvalgte små grupper og enkeltpersoner som har høy risiko for utvikling av store problemer.

DRIVE-konseptet er et bærekraftig og problem- og kriminalitetsforebyggende konsept som består av flere programmer og aktiviteter.

DRIVE trengs, fordi: Unge risikotakere i trafikken trenger å bli fulgt opp over tid. Ungdom som begår lovbrudd og faller ut av ungdomsskole og videregående skole trenger å fanges opp på en positiv måte. Ungdom i risikosonen trenger å bli sett og fulgt opp tett. Det samme med de som har psykiske helseproblemer, ustabile boforhold og lever i fattigdom.

DRIVE har dokumentert effekt. Ved oppstart av programmet svarte kun 4 av 10 at de hadde «god» eller «meget god» psykisk helse. Etter tre år i «Drive for life-klubb» svarte 8 av 10 at de hadde «god» eller «meget god» psykisk helse.

DRIVE på TV2. DRIVE og en lærer endret Auduns situasjon radikalt.

Les mer om DRIVE her.

Drømmesamfunnet for ungdom:

  • Medfødt robusthet
  • God sosial fungering
  • God familiefungering
  • God skoleopplevelse
  • Gode venner
  • Trygt og inkluderende lokalsamfunn
  • Trygt og positivt storsamfunn/media

Hadde dette vært kjennetegn på alle ungdommer, miljø og samfunn ville det ikke vært behov for MOT og DRIVE. Mange ungdommer har ikke det ovennevnte. Derfor er både MOT og DRIVE viktig, både for å skape beskyttelsesfaktorer og for å forebygge, stoppe og redusere problemutvikling.

Ungdomstiden er en sårbar periode for problemutvikling. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at ungdom blir uføre. Utenforskap er en av de store samfunnsutfordringene. Utenforskap er ofte fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer. Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot voldelig ekstremisme er å forebygge utenforskap.

Ta ungdom på alvor

Atle Vårvik