MOT

RESULTATER. MOT har dokumentert effekt. MOT benytter forskningsbaserte metoder som beviser at MOT forebygger og beskytter mot de mest negative problemene i ungdomstiden.

Uavhengige evalueringer viser at det er mindre hyppig mobbing, færre uten eneste venn, mindre psykiske problemer og mindre alkohol- og narkotikamisbruk på MOT-skoler. Det er bevist at MOT forsterker læringsorientering, tro på egne krefter, selvfølelse, optimisme og gode klassemiljø.

HVA. MOT er en merkevare og en non-profitt sosial entreprenør som fremmer varmere og tryggere samfunn gjennom å styrke ungdoms robusthet og inkluderende skolekulturer.

HVORFOR. Motivasjonen bak MOT er å forebygge at mennesker ødelegger eget liv, andres liv og samfunnet. MOT skal forebygge utenforskap, psykiske vansker, mobbing, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

HVEM. Atle Vårvik hadde ideen og var MOTs entreprenør og leder de første 27 år, 1994-2021. Johann Olav Koss er medgründer. Sigrun Vårvik er medskaper. Les om MOTs oppstart her.

HVORDAN jobber MOT. MOT har et forebyggende konsept med fem programmer i skole og lokalsamfunn. MOT styrker de ungdoms bevissthet og mot – mot til å leve, bry seg og si nei.

MOT har siden 2005 jobbet målrettet mot å være en global, inspirerende og bred ungdomsbyggende aktør, og samfunnsbyggende bevegelse som forebygger sosiale samfunnsproblemer og fremmer livskvalitet og motstandsdyktighet slik at de unge bedre tåler mobbing, motgang, motstand, påkjenninger og kriser.

MOT har ideelle og selvstendige organisasjoner i seks land.

MOT har et bærekraftig konsept både på universelt og selektert nivå.

Det er tre innsatsnivåer i en forebyggingspyramide:
·       Universelt nivå (primærforebyggende)
·       Selektert nivå (sekundærforebyggende)
·       Indikert nivå (tertiærforebyggende)
(Walker, Colvin & Ramsey, 1995)

Universelle tiltak er rettet mot alle. Selektive tiltak er skreddersydd og individuelt tilpasset de i risiko.
 
MOT jobber på et universelt nivå for å hindre og forebygge at problemer oppstår, bl.a. gjennom å styrke inkluderende skolekulturer og klassemiljø.

MOT jobber også på selektert nivå mot «problemeleven». Dette gjøres gjennom å ansvarliggjøre de mest holdningssterke og robuste ungdommene i å skape et inkluderende klassemiljø, og ta ansvar for å forsterke positiv atferd mot «problemeleven». Disse fungerer da som «endringsagenter» på skolekulturen slik at skolen blir en beskyttelsesfaktor for de unge sårbare og risikoutsatte.

MOT har empirisk understøttete programmer som er helhetlig sammensatt, med høy implementeringskvalitet og dokumentert effekt. Programmene er systematiske og standardiserte, i kombinasjon med en viss fleksibilitet.


En viktig del av gjennomføringen av programmene er strukturert opplæringsprogram, funksjonelle veiledningssystemer og ikke minst rekruttering av kompetente, handlingsorienterte og motiverte MOT-coacher, som er gode på forståelse, empati og respekt.
 
MOT-coachene etablerer glede, tillit og en positiv allianse med ungdom i klasserommet, og opptrer slik at ungdommene blir inspirert og god til å bruke MOT på sin måte.
 
Det er erfaringer på at skoler har avsluttet MOT på grunn av økonomi, men har kommet tilbake senere pga. nokså dramatisk forverring i skolekulturen, bl.a. med mer mobbing og utenforskap, etter at de sluttet med MOT. Det ble mye dyrere for skolen uten MOT. Det er dyrere med «repareringstiltak» enn å bygge god kultur. Enn annen fordel er at det er mer lystbetont og inspirerende å bygge enn å reparere.

Alle ungdommer i hele verden trenger MOT, mot, bevissthet, inspirasjon og robusthet. Robusthetens kraft er enorm, både for å styrke plusser og forebygge minuser blant de unge.

Med robusthet og inkluderende skolekulturer er det færre som har behov for å få verdens oppmerksomhet gjennom grusomme handlinger. Med robusthet og inkluderende klassemiljø er det vanskeligere å rekruttere unge til terrorgrupper og kriminelle gjenger.

Menneskers robusthet vokser eller reduseres primært gjennom to angreps- og fremgangsmåter:

  • Hva andre gjør med oss (gruppemekanismer)
  • Hva vi gjør med oss selv (individfokus)

Hvordan forebygge utenforskap, psykiske vansker, rusmisbruk, mobbing og kriminalitet, og voldelig ekstremisme og grusomme handlinger inkludert skoleskytinger, massedrap og terror?

I et nøtteskall er MOT-gründer Atle Vårviks konklusjon på hvordan forebygge at mennesker ødelegger sitt eget liv og andres liv, og utfører grusomme handlinger i samfunnet:

  • Styrk egen robusthet! Styrk andres robusthet!
  • Føl deg verdifull! Gjør andre verdifull!
  • Gjør dagen herlig – for deg selv og for andre!