Mer om 1996

Vi har lagt bak oss to år, pluss tre år med Tollvesenets holdningsskapende arbeid. Jeg fortsetter med å dra rundt i Norge på skolebesøk, folkemøter og foredrag.

Jeg sitter med en verdifull erfaring. Vi vet enda bedre hva som fungerer for å skape opplevelse og ha riktig effekt.

Jeg har testet, observert, reflektert og fått tilbakemeldinger. Jeg har fått bekreftelser på at vårt enkle minimumsprodukt gir verdi til målgruppen og samfunnet. Vi har spisset målgruppen.

Dagene strekker ikke til. Innimellom må natta tas i bruk for å komme i mål. De to andre jobbene (VM på ski AS og Tollvesenet) må også ivaretas.

De største finansieringskildene er Toll- og avgiftsdirektoratet og Rusmiddeldirektoratet. De nest største er: Sosial- og helsedepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementet. I tillegg har vi inntekter fra kalendersalg og kommunetilskudd.

På slutten av 1996 har vi 63 MOT-ambassadører (toppidrettsutøvere).

Dette er 20 refleksjoner fra våren 1996 (beskrevet identisk som notat fra den tiden):

1 Toppidrettsutøvere er et enormt bra virkemiddel

2 Skolebesøk og foredragsvirksomhet skaper nærhet og er den absolutte beste kommunikasjonsstrategi

3 Redaksjonell omtale og annen markedsføring synliggjør toppidrettsutøvernes standpunkt og engasjement og forsterker budskapet ved et skolebesøk eller foredrag

4 Viktig målgruppe er ungdom i alderen 12-18 år, og da spesielt elever på ungdomsskole, og deres foreldre og lærere

5 Det har best effekt når det besøkes en skoleklasse om gangen

6 Klassen bør sitte i ring eller hestesko

7 Det er viktig å skape en stemning i klasserommet slik at det skapes spørsmål, engasjement og tilbakemeldinger

8 Det trengs tre timer pr. klasse for å ha ønskelig påvirkning

9 Presentasjon av hver enkelt i klassen er viktig for å skape en trygghet

10 Læring og bruk av navn på elevene er meget viktig for å kunne engasjere og påvirke

11 Hovedbudskapet må være «vær bevisst i valg» og «ta vare på hverandre»

12 Det å fokusere på de sterke sidene til mennesker er en viktig måte å ta vare på hverandre, og det skaper positive resultater både hos toppidrettsutøvere, skoleelever og tidligere narkotikamisbrukere

13 Elev- og lærerevaluering av besøket meget viktig for å utvikle foredragsholderne og selve opplegget

14 Skolene savner kontinuitet og oppfølging etter generelle holdningsskapende besøk

15 Det er ikke en nødvendighet at toppidrettsutøverne er med på skolebesøkene

16 Det kan være risikabelt å bruke tidligere misbrukere på skolebesøk. Det kan virke mot sin hensikt.

17 Mobbing må tas på alvor. De narkotikamisbrukerne vi har pratet med, og har fått opplysninger om, har enten vært mobbere eller mobbeofre. De fleste av dem har vært begge deler

18 Elever, lærere og foreldre har et stort behov for informasjon og virkemidler som medvirker til gode oppvekstmiljø og trygge individer

19 For å ha påvirkningskraft på skoleelever kreves det meget dyktige og engasjerte nøkkelpersoner til å gjennomføre skolebesøkene

20 Behovet for slike besøk er over hele landet

Her er utdrag fra strategisk dokument i 1996:

-Verdibudskapet skal spres gjennom en helhetlig plan

-MOT har som formål å jobbe for tryggere samfunn

-MOTs verdifokusering skal motvirke rusmisbruk, vold og mobbing blant barn og ungdom

-MOT-logoen skal bli et kvalitetsstempel for holdningsskapende og forebyggende materiale

-MOT skal bli kult

-Ved å knytte toppidrettsutøvere, artister og skuespillere til MOT-logoen vil ungdom ønske MOT

-Det skal bli kult å ta egne valg, kult å si nei, kult å bry seg og kult å bære en MOT-skjorte

-MOT til å bry seg, MOT til å si nei og MOT til å leve skal bli in

Her er utdrag fra en brosjyre i 1997:

«I 1996 ble MOT organisert som en ideell, selveiende stiftelse med kontor i Trondheim.» «MOT har vært i en oppbyggingsfase fra starten i 1994 til eget kontor ble etablert i mars 1997. Bygging av nettverk, utvikling av samarbeidsavtaler og opplæring av frivillige har vært en vesentlig del av denne perioden. Informasjons- og markedsaktiviteter har også hatt høy prioritet.»